­

Fælles forpligtelser aftales på generalforsamlingen. Alle er berettiget til at påtale det, hvis nogen ikke overholder aftalte fælles forpligtelser.

1
Såfremt ejeren ikke efter en rimelig frist efter skriftlig påtale bringer påtalte forhold vedrørende vedligeholdelse, maling, oprydning, græsslåning, rydning og udtynding i orden, er bestyrelsen berettiget til at lade de påtalte forhold udbedre for den pågældende ejers regning.

2
Ejere er forpligtet til at informere lejere eller gæster om "Allemansrätten" og de fælles forpligtelser forinden de kommer til Brunnberg.

3
Opmærksomheden henledes på, at alle beboere samt disses gæster og lejere skal respektere "Allemansrätten".

4
Husene og tilhørende udhuse skal udvendig holdes og males i de oprindelige farver. Garager, udhuse og tilbygninger må kun opføres eller ændres efter forudgående godkendelse fra Hagfors Kommun, Teknisk Forv. og skal være i overensstemmelse med gældende områdesbestemmelser. Ved tilbygning eller opførelse af nye bygninger høres naboerne altid forinden ansøgning til kommunen.

5
Der må ikke opsættes eller plantes hegn af nogen art. Beplantning af grundene med enkelte træer og buske er tilladt. Underskov skal holdes ved udtynding og rydning.

6
Grundene skal holdes ryddelige og må ikke anvendes til affaldsplads eller lignende. Almindeligt husaffald kastes i den fælles container. Storskrald skal ejerne skaffe af vejen for egen regning.

7
Græs skal slås så ofte, det er nødvendigt og mindst een gang om året.

8
Det er de medlemmer, som fast anvender dele af de pågældende lader, der skal tage initiativet til laderne vedligeholdes. Udgifter i den forbindelse afholdes af Brunnberg By AB.

9
Kørsel på Brunnbergs veje skal foregå med stor hensynsfuldhed. Parkering ved stranden må ikke finde sted.

10
Fiskeri fra strand og bro må ikke finde sted af hensyn til de badende. Kroge og liner, som har sat sig fast i søbunden, kan forårsage personskader.

11
Fælles værktøj og maskiner kan frit anvendes. Alt skal bringes på plads straks efter brug. Hvis værktøj eller maskiner går itu under brugen skal brugeren selv straks sørge for at værktøjet bliver bragt i orden.

12
Jagt og skydning indenfor Brunnbergs område er forbudt.

13
Hunde skal føres i snor.

­